YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: Jyväskylän Kuurojen Yhdistys ry
Kotipaikka: Jyväskylä
Osoite:Ilmarisenkatu 20 40100 Jyväskylä

Rekisterinumero: 140.333
Merkitty rekisteriin: 28:09.1984
Jäljennös annettu: 19.06.2013

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Kuurojen Yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä ja toimialueena Jyväskylä ympäristökuntineen. Yhdistys on Kuurojen Liitto ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, jäsen. Yhdistys tulee noudattamaan liiton sääntöjä ja lähettämään omat sääntönsä ja niiden muutokset liiton tarkastettavaksi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia toimialueen kuurojen etujärjestönä sekä palvelujen tuottajana ja järjestäjänä, saada kuurot yhteisvoimin toimimaan yhdenvertaisten elinolojen saavuttamiseksi muihin kansalaisiin nähden, ja pyrkiä edistämään yhteistoimintaa sellaisten järjestöjen ja viranomaisten ja eri laitosten kanssa, joilla on samoja tavoitteita kuin yhdistyksellä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja kerhoja jäsentensä harrastustoiminnan kehittämiseksi ja tukemiseksi, järjestää kokouksia, tekee aloitteita ja esityksiä toimialueensa kuurojen aseman parantamiseksi, ja antaa lausuntoja kuurouteen liittyvissä asioissa, edistää viittomakielen asemaa, kehittää kuurojen kulttuuritoimintaa ja edistää yleisten kulttuuripalvelujen saavutettavuutta,

harjoittaa koulutus- ja valistustoimintaa järjestämällä kursseja, neuvonta-, esitelmä- ja luentotilaisuuksia sekä opintokerhotoimintaa, harjoittaa kuurojen nuoriso- ja varhaisnuorisotoimintaa yhteistyössä nuortenkerhojen kanssa huomioiden myös monivammaiset kuurot, harjoittaa senioritoimintaa, … harjoittaa urheilu- ja liikuntatoimintaa, järjestää virkistystoimintaa, harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa, pyrkii lisäämään kuurojen osallistumismahdollisuuksia tiedottamalla kuntien ja yhteisöjen palveluista ja välittämällä niitä, sekä yrittää saada viranomaiset huomioimaan kuurot kansalaiset tiedon ja palvelujen saannissa, järjestää sopeutumisvalmennustoimintaa ja tulkkauspalveluja, osallistuu paikallisella ja alueellisella tasolla tapahtuvaan yhteistyöhön muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa, sekä ryhtyy muihin yhdistyksen tarkoitusperiä palveleviin ja kuurojen asemaa parantaviin toimenpiteisiin.

Yhdistys voi perustaa rekisteröimättömiä osastoja toimialueensa eri kuntiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja, järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia sekä harjoittamalla kustannustoimintaa.

Yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, lomanviettopaikkoja sekä harjoittaa kioski-, majoitus- ja ravitsemusliikettä.

Yhdistys voi perustaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia, jälkisäädöksiä ja järjestää rahankeräyksiä.

Näitä toimintoja varten yhdistys hankkii tarvittavan luvan.

Toimintansa ja kuurojen palvelujen turvaamiseksi yhdistys tekee yhteistyötä toimialueensa kuntien ja muiden viranomaisten kanssa taloudellisen tuen saamiseksi yhdistyksen toimintaa ja kuurojen palveluja varten.

Yhdistyksen toiminta ei saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 § KIELI

Yhdistyksen kielenä ovat suomalainen viittomakieli, suomenruotsalainen viittomakieli, suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja rekisteröintikielenä on suomi.

4 § JÄSENET

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kuuro tai kuulovammainen, tai muu henkilö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet, hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Varsinaisen jäsenen tulee suorittaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämät liittymis- ja jäsenmaksut. Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan vapauttaa varattoman, työttömän tai sairaan jäsenen maksuista.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

6 § EDUT JA OIKEUDET

Yhdistyksen jäsenetuina ovat varsinaisilla jäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla äänioikeus yhdistyksen kokouksissa sekä kaikilla jäsenillä yhdistyksen tilan vuokraaminen, osallistuminen yhdistyksen eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

7 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN,

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kahden vuoden erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotettu jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen seuraavalle kokoukselle. Valitus on jätettävä yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saamisesta.

8 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Enemmistöksi hallituksen jäsenistä pyritään valitsemaan kuuroja tai kuulovammaisia.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kiinteän omaisuuden ostamiseen, rakentamiseen ja myymiseen sekä kiinnitettävien lainojen ottamiseen on hallituksella oltava yhdistyksen kokouksen antama valtuutus.

9 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan, valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, valita sihteeri, rahastonhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt, edustaa yhdistystä, hoitaa sen asioita, kantaa ja vastata sen puolesta, asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat, kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, päättää jäsenmaksujen kantotavasta ja ajasta, huolehtia, että liitto saa yhdistyksen toimintasuunnitelman, ilmoituksen hallituksen kokoonpanosta sekä toiminta- ja tilikertomukset kahden kuukauden kuluessa siitä yhdistyksen kokouksesta, jossa asiat on käsitelty, hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta, huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistamisesta sekä hankkia toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto, hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet säännöissä mainitulla tavalla, antaa viranomaisille ja yhteisöille tarpeellisia tietoja yhdistystä ja kuuroja koskevissa asioissa, valvoa kuurojen etuja sekä hoitaa muut yhdistyksen asiat.

10 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

11 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

12 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

14 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: kokouksen avaus, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa, hyväksytään kokouksen työjärjestys, esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet, valitaan hallituksen puheenjohtaja, Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet, valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa / tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa/varatilintarkastajaa, valitaan edustajat liiton varsinaiseen liittokokoukseen, käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hän ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (314) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhdistyksen purkautuessa sen arkisto luovutetaan liitolle.

16 § MUUTA

Asioissa, joista näissä säännöissä ei määrätä noudatetaan yhdistyslakia, liiton sääntöjä ja kirjanpitolakia.

Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.